24.10.15

γιατί στον δήμο Θερμαϊκού δεν έχει τοποθετηθεί κανένας σταθμός μέτρησης;

Ενημερωτικό δελτίο
Χθες, 23 του Οκτωβρη, σε ένα αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ, έγινε η παρουσίαση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, (http://paratiritirioemf.eeae.gr). Σκοπός αυτού είναι «ο διαρκής και αξιόπιστος έλεγχος της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία». Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ενός δικτύου σταθερών σταθμών μέτρησης, (500 σταθεροί), αλλά και κινητών σταθμών (13 κινητοί), διεσπαρμένων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι πολίτες, μέσω διαδικτύου, θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στις μετρήσεις, οι οποίες θα προβάλλονται στην παραπάνω ιστοσελίδα.
Το ζήτημα είναι ότι τόσο ο κύριος του έργου (Υπουργείο υποδομών, μεταφορών και δικτύων), όσο και ο φορέας λειτουργίας του, (ΕΕΑΕ), ισχυρίζονται ότι με την τοποθέτηση των σταθμών μέτρησης έγινε η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτική κάλυψη της χώρας, πράγμα που εύλογα μας οδήγησε στην ερώτηση γιατί στον δήμο Θερμαϊκού δεν έχει τοποθετηθεί κανένας τέτοιος σταθμός μέτρησης. Ας σημειωθεί ότι το βασικό κριτήριο τοποθέτησης σταθμού είναι ο αριθμός των αδειοδοτημένων κεραιών της περιοχής. Και βέβαια ο δήμος μας δεν υστερεί στην ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου.  
Η απάντηση που μας δόθηκε ήταν η εξής: Οι ανωτέρω φορείς μαζί με τον ανάδοχο του έργου (Space Hellas Α.Ε.), έρχονται σε επικοινωνία, (αλληλογραφία) με τον δήμο, ο οποίος ορίζει έναν εκπρόσωπο, υπεύθυνο επικοινωνίας με την επιτροπή διαχείρισης του έργου. Ο δήμος προτείνει τον χώρο η τους χώρους, κατά κανόνα σε δημόσια κτήρια, που ενδιαφέρει να γίνονται μετρήσεις (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, κλπ). Επίσης ο δήμος είναι αυτός που εγγυάται την ασφάλεια του εξοπλισμού που τοποθετείται. Όταν λοιπόν η επικοινωνία αυτή των φορέων με τον δήμο είναι άκαρπη, για οιοσδήποτε λόγους, τότε δεν τοποθετείται μετρητικός σταθμός στα όρια αυτού του δήμου.
Το ευτύχημα είναι ότι οι θέσεις των μετρητών δεν είναι πάγιες, αλλά μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στο εξάμηνο, μπορεί κάποιοι να αλλάξουν θέσεις και να τοποθετηθούν σε σημεία μεγαλυτέρου ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή ας φροντίσει ο δήμος Θερμαϊκού να διεκδικήσει έγκαιρα το μερίδιο του, μιας και στο δήμο μας υπάρχουν ουκ ολίγα σημεία τέτοιου ενδιαφέροντος.   

Από την «Κίνηση για την προστασία των πολιτών από την η/μ ακτινοβολία» (ΚΙΠΠΗΜΑ Θερμαϊκού)

20.10.15

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θερμαϊκού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικές Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Αθλητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.), που εδρεύει στην Κ.Βάρναλη 2 – Ν. Μηχανιώνα ΤΚ 57004, για τη λειτουργία των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
2 ΠΕ Δασκάλων
1 ΠΕ Νηπιαγωγών
2 ΠΕ Εικαστικών
1 ΔΕ Μουσικής
1 ΔΕ Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 2, ΤΚ 57019 Περαία, 2ος όροφος απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ «Δημοτικές Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Αθλητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού υπόψη κ. Τσιφτσή Χαράς (τηλ. επικοινωνίας: 23923/30063). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

2.10.15

"oι αγρότες τον καιρό των μνημονίων"


Από τη Δευτέρα 5 Σεπτέμβρη, ώρα 9 μμ, (και κάθε Δευτέρα), 
στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών θ' ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων με κοινωνικοπολιτικά θέματα.
Αυτή τη Δευτέρα συζητάμε για "τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι αγρότες με το νέο μνημόνιο".
(ευπρόσδεκτη κάθε συμμετοχή και τοποθέτηση)