19.2.13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ. Θερμαϊκού 2011. τι δεν καταλαβαίνεις;

ο ισολογισμός εδώ...
Διαβάζοντας  με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον δημοσιευμένο στο διαδίκτυο ισολογισμό έτους 2011 του δήμου Θερμαϊκού καθώς και τον σχολιασμό του από τους  ορκωτούς ελεγκτές  λογιστές που τον έλεγξαν προέκυψαν  πολλές απορίες/ερωτήματα κάποια  από τα οποία παραθέτουμε παρακάτω:
 1. Γιατί δεν αναρτήθηκε ο Ισολογισμός 2011 στην πλήρη του μορφή ώστε να φαίνονται όλα τα σχόλια των ορκωτών λογιστών καθώς και το λογότυπο και η υπογραφή τους.
 2. Γιατί δεν αναρτήθηκε  το προσάρτημα του Ισολογισμού στο οποίο αναφέρονται  στα σχόλια τους  οι ορκωτοί.
 3. Σε τι αφορούν οι σχηματισθείσες «Λοιπές Προβλέψεις» στο Λογαριασμό: Προβλέψεις για Κινδύνους &  Έξοδα.
 4. Σε τι αφορούν οι «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και Προκαταβολές» που σχηματίστηκαν στις «Ενσώματες ακινητοποιήσεις»  στο Πάγιο Ενεργητικό.
 5.  Γιατί δεν δόθηκε από τον Δήμο στους Ορκωτούς Λογιστές επιστολή σχετικά με τα ακίνητα που έχει στην κυριότητα του ο Δήμος και τα εμπράγματα βάρη επ’ αυτών καθώς και εκκρεμείς Δίκες.
 6. Σε ποιούς τομείς και υπηρεσίες του δήμου διανεμήθηκαν οι τακτικές επιχορηγήσεις από το κρατικό προϋπολογισμό
 7. Πως επιμερίζονται τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας βάση του οργανογράμματος του δήμου εφόσον αυτό τηρείται
 8. Πως προκύπτουν οι έκτακτες ζημίες και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και ειδικότερα ποιά η ανάλυση τους.
Σ’ αυτά και πολλά ακόμα  ερωτήματα καλούμε τους εκπροσώπους του Δήμου να δώσουν απαντήσεις, σε ένα Δημόσιο διάλογο που θα τους καλέσουμε τις προσεχείς μέρες.

1 σχόλιο:

 1. "Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή"
  Προς το Δ.Σ. του του Δ. Θερμαϊκού
  Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω ….. κτλ ….
  Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη … κτλ
  Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι … κτλ …
  Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
  1) Επειδή σε προηγούμενες χρήσεις, Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία ((Π.Δ. 315/1999) διενεργήθηκαν επιπλέον αποσβέσεις επί των εξόδων εγκατάστασης και των ενσώματων ακινητοποιήσεων ποσού ευρώ 1.848.072,33, οι αποσβέσεις της κλειόμενης χρήσης είναι μειωμένες κατά € 643.830,52. Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία των εξόδων εγκατάστασης , των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των Ίδιων Κεφαλαίων εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 1.204.241,81 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης αυξημένα κατά € 643.830,52. 2) Στο λογαριασμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται και υπόλοιπα σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση ευρώ 1.838.713,03. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από τον Δήμο πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.320.019,90 υπολείπεται κατά ευρώ 518.693,13 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 315/1999) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 518.693,13 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυξημένα ισόποσα. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (((Π.Δ. 315/1999), έχουν λογισθεί σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεων δαπάνες ποσού € 686.594,89 που αφορούν προηγούμενες χρήσεις με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης 2011 να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. 4) Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσής μας δε λάβαμε επιστολή από τον Νομικό Σύμβουλο του δήμου σχετικά α) με τα ακίνητα που έχει στην κυριότητα του ο Δήμος και για υφιστάμενα εμπράγματα βάρη έπ’ αυτών και β) τυχόν εκκρεμείς δίκες. 5) Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί κατά την τελευταία δεκαετία ( περα της οποίας παραγράφονται οφειλόμενοι φόροι ) από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν.
  Γνώμη με Επιφύλαξη:
  Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1, 2 και 3 τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 4 και 5 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Θερμαϊκού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
  Έμφαση Θέματος/Θεμάτων
  Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα. των Λοιπών Προβλέψεων.... κτλ (Το εν λόγω προσάρτημα 8 ΛΕΙΠΕΙ !!!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή