28.8.12

Περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων στο Δ. Θερμαϊκού

περιληπτικά η απόφαση για τα ογκώδη.
Πρακτικό της αριθμ. 19/24-08-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού -Αρ. Απόφ. 222/2012
Περίληψη: Περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων σεπροεπιλεγμένους χώρους : α) Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού β)Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας γ) Δημοτικής Ενότητας Επανομής
Στην Περαία ……και  ……Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Κεραμιδάκη Ελευθερίου , που έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη της επιστολή της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε. με
ημερομηνία 16-08-2012 , η οποία αφορά την διακοπή των εργασιών της , της με αριθ. Πρωτ. 21604/30-06-2011σύμβασης που αφορά στη διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων, της οποίας η κατακύρωση πρακτικών του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου , εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 90/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον παρατεταμένο καύσωνα , την αύξηση του όγκου των διαφόρων ογκωδών απορριμμάτων τα οποία κυρίως είναι κλαδιά , ξερά χόρτα, παλιά έπιπλα και πλαστικά αντικείμενα , δημιουργώντας συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς με άμεσο κίνδυνο για την υγεία και τις περιουσίες των δημοτών μας, αλλά και των επισκεπτών δεδομένου ότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός
Παρακαλώ όπως φέρετε προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή με την μέθοδο του εξαιρετικά επείγοντος βάσει των διατάξεων …….
…….Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Κεραμιδάκη Ελευθερίου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 .
4. Την από 16-08-2012 επιστολή της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε
5. Την υπ΄ αριθ. 90/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
6. Λόγω ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες :
Οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα 
Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
Οι περιστάσεις της κατεπείγοντος ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά
Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων για κάθε Δημοτική Ενότητα, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής :
1. Για τη Δημοτική Ενότητα Επανομής στον κ. Σφυρή Νικόλαο για εργασίες συνολικού κόστους 15.820,00 € (14.000,00 €+13% Φ.Π.Α.)
2. Για τη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας
Στον κ. Τέτο Νέστωρα για εργασίες κόστους 4.633,00€ (4.100,00 € +13%Φ.Π.Α.)και στον κ. Αλοτριάδη Αναστάσιο για εργασίες κόστους 4.633,00€(4.100,00 € +13% Φ.Π.Α.) συνολική δαπάνη 9.266,00 €
3. Για τη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού
Στον κ. Μαργαριτόπουλο Θωμά για εργασίες συνολικού κόστους 13.560,00 € (12.000,00 €+13% Φ.Π.Α.).
Β. Διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις :
1. ποσό 15.820,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.20.6277.0002 με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και γενική καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. του Δήμου Επανομής» , προϋπολογισμού έτους 2012 , για την κάλυψη της δαπάνης των «εργασιών περισυλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Επανομής» . Υπάρχει γραμμένη και ψηφισμένη πίστωση στον παραπάνω Κ.Α.Ε. ποσού 57.000,00 € στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
2. ποσό 9.266,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.20.7425.1000 με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων» , προϋπολογισμού έτους 2012 , για την κάλυψη της δαπάνης των «εργασιών περισυλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων από την Δημοτική  Ενότητα Μηχανιώνας » Υπάρχει γραμμένη και ψηφισμένη πίστωση στον παραπάνω Κ.Α.Ε. ποσού 500.000,00 € στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
3. ποσό 13.560,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.20.6277.0001 με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων » , προϋπολογισμού έτους 2012 , για την κάλυψη της δαπάνης των «εργασιών περισυλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού » .Υπάρχει γραμμένη και ψηφισμένη πίστωση στον παραπάνω Κ.Α.Ε. ποσού 50.000,00 € στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
Γ. Η χρονική διάρκεια των εργασιών θα είναι 20 (είκοσι ημέρες) για κάθε Δημοτική Ενότητα , σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την υπογραφή της σύμβασης .
Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Μαυρομάτης και το μέλος κ. Μπαλασάς Α. , μειοψηφούν με τις παρακάτω παρατηρήσεις , 1) δεν συμφωνούν με τις απευθείας αναθέσεις 2) ο Δήμος διαθέτει το απαραίτητο εξοπλισμό για τις παραπάνω εργασίες , αλλά ποτέ δεν τις δρομολόγησε , 3) το συνολικό ποσό των αναθέσεων είναι υπέρογκό και 4) με το παραπάνω ποσό θα μπορούσε να γίνει αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών για παρόμοιες εργασίες .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 222/2012. - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΤΑ ΜΕΛΗ
( ολόκληρη η απόφαση σε Pdf : http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%932%CE%A9%CE%A12-%CE%98%CE%A91)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου