29.5.12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


(Αποσπάσματα από Οδηγό για το Περιβάλλον του WWF)
Στερεά Απόβλητα
Υλικά που στερούνται άμεσης αξίας και είναι ανεπιθύμητα για τον κάτοχό τους.
Η διαχείριση αποσκοπεί στην προστασία και αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στον αέρα,
στα νερά και στο έδαφος. Δεν αμφισβητείται το δικαίωμα του πολίτη να απορρίπτει τα
στερεά απόβλητα που παράγει. Η πολιτεία μέσω της Τ.Α. είναι επιφορτισμένη με το
καθήκον της διαχείρισης των αποβλήτων, επιμερίζοντας τις συνεπαγόμενες δαπάνες στους
δημότες.
Διαχείριση νοείται:
Προσωπική αποθήκευση, συλλογή (με ενδεχόμενη διαλογή στην πηγή).
Μεταφορά στην θέση επεξεργασίας αποκομιδή.
Τελική επεξεργασία και διάθεση.
Έχει παρατηρηθεί από έρευνες ότι με την ενημέρωση των πολιτών αυξάνεται η συμμετοχή
σε προγράμματα ανακύκλωσης (ή/και διαλογή στην πηγή) χωρίς άλλα κίνητρα.
Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τελικός στόχος είναι η προώθηση της ελαχιστοποίησης παραγωγής απορριμμάτων στο
πλαίσιο μιας λιγότερο καταναλωτικής κοινωνίας, στην οποία η αναγκαιότητα της
διατήρησης των φυσικών πόρων μέσω πρόληψης θα έχει συνειδητοποιηθεί σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα .
Ιεράρχηση Μεθόδων Διαχείρισης από την ΕΕ
Πρόληψη
Ελαχιστοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση
Ανάκτηση Ενέργειας
Τελική Διάθεση
ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
Επιπτώσεις
Μεταβολή του ανάγλυφου του τοπίου
Κάλυψη της φυσικής βλάστησης και των φυσικών χαρακτηριστικών
Αισθητική υποβάθμιση του τοπίου
Μόλυνση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Ρύπανση περιοχής και απομακρυσμένων περιοχών όπως ακτές και θάλασσες
Ρύπανση αέρα από τυχόν καύση και από δυσοσμίες
Κίνδυνος για την δημόσια υγεία (μετάδοση ασθενειών)
Άμεσος κίνδυνος για την πανίδα (χερσαία και θαλάσσια)
Υφίσταται αρνητικές συνέπειες ο τουρισμός
Κατάληψη μεγάλης έκτασης χώρου που είναι πολύτιμος για τις κοινότητες
Πρόκληση πυρκαγιών
Επικρατεί διοικητική ανεπάρκεια από άποψη γνώσεων για τους κινδύνους που επιφέρουν
οι κακοί μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων και από το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης.
Πολιτεία και Πολίτες
Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει:
1. Πυκνό δίκτυο κάδων u945 απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
2. Τακτική ενημέρωση για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης.
3. Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών
Οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν ότι:
1. Να ανακυκλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά.
2. Η ανακύκλωση απαιτεί την αλλαγή των καθημερινών συνηθειών.
3. Το σημερινό πρόβλημα των αποβλήτων μεταφέρεται στα παιδιά μας. Η αδιαφορία
υποθηκεύει το δικό τους μέλλον.
4. Η ανακύκλωση να γίνει απαίτηση αντίστοιχη με τις κοινωνικές παροχές, όπως
παιδεία, Υγεία κλπ.
5. Η ανακύκλωση είναι θέμα πολιτισμού και αισθητικής.
Όπου έχει εφαρμοστεί η πολιτική της μείωσης των απορριμμάτων και ανάκτησης χρήσιμων
υλικών, δηλαδή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση από αυτά, έχει αποδειχτεί ότι
ανάμεσα στα άλλα, εκπαιδεύει και ενεργοποιεί τους πολίτες στην κατεύθυνση της
προστασίας και τον σεβασμό στο περιβάλλον γενικότερα.
Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών θα πρέπει να συνοδεύονται
από την υλοποίηση επιμόρφωσης των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης που
δραστηριοποιούνται στον τομέα καθαριότητας αλλά και συνεχή ενημέρωση των
υπεύθυνων λήψης αποφάσεων.
Επιπλέον Προτάσεις
Εφαρμογή ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή
Επιβολή υποχρεωτικής ανακύκλωσης στους δημόσιους οργανισμούς, στα εμπορικά
και καταστήματα υγειονομικής φύσεως καθώς και στα κτήρια γραφείων
Τέλη καθαριότητας ανάλογα με την παραγωγή που απορρίπτεται
Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
Το πρόβλημα της αλλαγής διαχείρισης των αποβλήτων είναι κοινωνικό και όχι τεχνικό. Σε
επίπεδο τεχνικής διαθέτουμε τους τρόπους. Η εφαρμογή τους είναι θέμα οικονομίας,
κοινωνίας, κοινωνικών δομών και κατανάλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου